Handels- og ingeniørfirma med fokus på proces pumper
Copenhagen
Pump

1. Tilbud.
Tilbud er gældende i 60 dage eller indenfor det i tilbud­et anførte tidsrum.

2. Ordrebekræftelse.
Ordrebekræftelsen, som køber ikke senest 3 dage efter modtagelsen gør indsigelse overfor, anses for god­kendt.

3. Priser.
Priser er gældende for angivet mængde inkl. embal­lage og ekskl. montage, indkøring på montagestedet samt ekskl. moms. Summit Electronics ApS forbe­holder sig ret til uden forudgående varsel at foretage reguleringer af priserne.

4. Leveringsklausul.
Ab lager Albertslund. Forsendelse på den for vare­typen og efter sælgers erfaring sikreste måde. Even­tuelle specielle ønsker om bestemt forsendelsesmåde angives af køber ved bestilling.

5. Reklamation.
Leverancen kontrolleres af køber umiddelbart ved modtagelsen for eventuelle mangler og transport­skader.
Indsigelser for mangler meddeles sælger indenfor 8 dage.

6. Garanti.
Der ydes 12 måneders fabrikationsgaranti fra leve­ringsdato. Reparationer omfattet af garantien, soft­wareændringer samt service på leverede varer kan kun ske hos Summit Electronics ApS, medmindre andet aftales skriftligt. Udbedring­er omfattet af denne garanti udføres uden beregning. For følgeskader hæftes ikke.

7. Returvarer.
Ikke lagerførte varer (hjemtaget på bestilling) tages ikke retur. Lagerførte varer tages kun retur efter forud­gående aftale inden 8 dage efter modtagelsen og vil blive krediteret med max. 80% af det
fakturerede beløb, såfremt de er modtaget retur uskadt og i original emballage.

8. Dokumentation.
Til hver produkt medfølger brugermanual. Yderligere betjeningsvejledning kan rekvireres og vil blive leveret mod beregning.

9. Betalingsbetingelser.
Fakturadato + 30 dage eller pr. efterkrav.

10. Produktansvar.
Vedrørende ansvar for skader forvoldt af materiellet (produktansvar) gælder følgende:Køber skal holde sælger skadesløs i det omfang, sælg­er pålægges ansvar overfor 3. mand for skade forvoldt af materiellet på

  • fast ejendom eller løsøre, hvor skaden indtræder, mens materiellet er i købers besiddelse.
  • produkter, der er fremstillet af køber eller på pro­dukter, hvori disse indgår eller for skader på fast ejendom og løsøre som disse pro­dukter, som følge af materiellet, forårsager.

Sælger er ikke ansvarlig for drifttab under nogen om­stændigheder, herunder tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

I øvrigt gælder – medmindre andet følger af det ovenfor i punkterne 1-10 anførte – for nærværende leverance almindelig leveringsbetingelse NL92, som rekvireres hos:

Summit Electronics ApS
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund
tlf. 48 47 59 19.

Copenhagen Pump
Vores målsætning er at levere skræddersyede pumpeløsninger.
Læs mere om os
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Kontortider
Vi er til at træffe i dette tidsrum.
Mandag-Torsdag
Fredag
08:00-16:00
08:00-15:00
Copenhagen Pump - 2022